Ако не знаете колко трябва да съхранявате различните видове документи, обадете се на ХОСИ ООД.

Ние ще Ви разясним сроковете за съхранение на документи и архиви.

Срокове за съхранение на документи

Срокове и начини за съхраняване на счетоводна информация

Срокове за съхранение на документи и архиви. Съгласно българското законодателство счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или технически носител, като съхранението може да бъде както във фирмата, така и в частни или държавни архивни институции.

В Закона за счетоводството са регламентирани следните срокове за съхранение:

  • Ведомости за заплати. Напр. рекапитулации, разплащателни ведомости и др. 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичането на срока за съхранение, ведомостите за заплати (на хартиен или технически носител) подлежат на предаване в НОИ.
  • Счетоводни регистри и финансови отчети. Напр. годишни финансови отчети, оборотни ведомости, отчети от фискални устройства и др., включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции. 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Носителите на счетоводна информация могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за съхранение.
  • Документи за данъчно-осигурителен контрол. Напр. Данъчни декларации, Справка-декларация за ДДС, Дневник за покупките и др.). 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани. Носителите на счетоводна информация могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за съхранение.
  • Всички останали носители на счетоводна информация. Напр. договори за наем, банкови извлечения и др. 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Носителите на счетоводна информация могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за съхранение.

Какво да направите при прекратяване на фирмата?

  • При прекратяване на фирма чрез преобразуване счетоводната информация се предава на приемащото и/или новоучреденото фирма/предприятия.
  • При прекратяване на фирма или когато фирмата няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Какво да направите при прекратяване на правоотношение с ръководителя на фирма?

  • При прекратяване на правоотношение на ръководителя на фирмата същият е длъжен да предаде на лице, определено от съответния компетентен орган на фирмата, цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация. Предаването се извършва посредством приемо-предавателен протокол. В него е детайлно описана информацията, която едната страна предава на другата.

Какво да направите при прекратяване на правоотношение с лицето, извършващо счетоводната дейност?

  • При прекратяване на правоотношение с лицето, извършващо счетоводната дейност в фирмата (независимо дали е щатен счетоводител или външна счетоводна кантора), счетоводната документация се предава на лице, определено от ръководителя в присъствието на комисия, посочена от ръководството. Предава се цялата счетоводна информация (вкл. квалифициран електронен подпис). Тя следва да бъде детайлно описана в приемо-предавателен протокол. ППП трябва да бъде подписан от приемащата и предаващата страна.

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram